Hållbarhetspolicy Lidingöloppet

Lidingöloppet vill vara i framkant med arbetet för en hållbar utveckling. Det innefattar ständiga förbättringar avseende miljö, sociala frågor och ekonomi, i dialog och samarbete med våra intressenter. Vi vill minska vårt negativa avtryck och maximera de positiva värden som vi skapar, det förbättrar deltagarnas upplevelse och stärker vårt varumärke.

Hälsa
Vi ska vara en drivkraft och inspiration för motion, hälsa och välmående för en bred målgrupp. Det gäller både för deltagarna i våra lopp och genom bidraget till alla funktionärsföreningar som vi samarbetar med. En säker och trygg miljö i och kring loppet är en självklarhet.

Miljö
Lidingöloppet är beroende av naturen för vår verksamhet och vill värna den. Det betyder både att inte bidra till nedskräpning runt banan samt att minska vår påverkan på klimatet, från framför allt genom deltagarnas resor, god källsortering och matens som serveras.

Leverantörer
Lidingöloppet ska samarbeta med leverantörer och sponsorer som har samma värderingar som vi själva. Det bidrar till bättre produkter, minskar risker och stärker vårt varumärke. I dialog med våra leverantörer och sponsorer har vi möjlighet att skapa ringar på vattnet för en hållbar utveckling.

Ekonomi
En långsiktigt hållbar ekonomi och ett affärsetiskt agerande är centralt för att Lidingöloppet ska kunna fortsätta utveckla lopp och helhetsupplevelse och bidra med vinst till ägarklubbarna.

Internt
Internt på kansliet ska vi leva som vi lär. Vi ska använda resurser effektivt, exempelvis stänga av datorer och lampor samt skriva ut dubbelsidigt. Vi väljer i första hand miljö- och fairtrademärkta produkter till kontoret och undviker plastprodukter. Video-/telefonmöte är förstahandsval framför fysiskt möte och vid resor väljer vi tåg framför flyg. Vi källsorterar och lämnar till återvinning.

Vi ska ha en god och hälsosam arbetsmiljö. Alla medarbetare ska medverka till en sund företagskultur som bygger på respekt för människors lika värde, ärlighet och förtroende. Givetvis följer vi lagar och regler.

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer