7 viktiga mervärden på köpet när du väljer svenskt

Att välja svenskproducerad mat för den goda smaken skull är gott nog. Men det finns många fler anledningar till att välja svenskt, som alla viktiga mervärden du får på köpet när du väljer en vara märkt med Från Sverige. Här nedan har vi listat 7 viktiga mervärden. Titta efter märket Från Sverige nästa gång du handlar!  

#Öppnalandskap
En förutsättning för att Sverige ska kunna behålla öppna, vackra landskap och bevara natur- och kulturvärden, är att det finns bönder som brukar åkermarkerna och att vi har betande djur i hagarna. Förutom öppna landskap bidrar lantbruket till sysselsättning på landsbygden och till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.#Biologiskmångfald
Biologisk mångfald innebär stor artrikedom med olika organismer, växter, insekter och djur och är en förutsättning för ett fungerande ekosystem. I Sverige är det jordbruket och de betande djuren som ser till att vi har våra hagmarker och därmed våra vackra öppna landskap. Betande djur och ett levande lantbruk är ennödvändighet för att skapa förutsättningar för många arter.#Resursklokhet
I Sverige har vi gott om rent vatten och är ett av länderna inom EU med lägst belastning på grundvattnet; vi använder 5% varav jordbruket står för 3%.

Svenskodlad frukt och grönt bidrar till minskat svinn i livsmedelskedjan tack vare vårt kalla klimat. Korta avstånd mellan odling och konsumtion minskar belastningen på klimatet och förnybar energi sänker klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen.
I Sverige kommer en större del av nötköttet från mjölkkor. Kött från djur som också har producerat mjölk ger lägre klimatavtryck. Regnvatten står för 98% av det vatten som behövs för att producera kött och betesdjuren utnyttjar marker som inte kan användas för annan matproduktion.

 

#Arbetstillfällen
Odling och djuruppfödning skapar arbeten på landsbygden och i senare led av värdekedjan. Ungefär 70 procent av det jordbruket producerar vidare förädlas av de svenska livsmedelsföretagen. Livsmedelsföretagen är Sveriges tredje största industrigren och de är en av Sverige geografiskt mest spridda industrier. Jordbruket sysselsätter idag 166 300 personer och Livsmedelsföretagen i Sverige anställer ca 55 000 personer, men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt mycket högre. Genom att välja svenskproducerade varor vet du att produktionen har skett under goda arbetsförhållanden som lever upp till svensk lagstiftning.#Friskadjur
Sverige har friska djur och friska djur behöver inte antibiotika – Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika. Antibiotika får inte användas i förebyggande syfte, endast individuell behandling av sjuka djur efter ordination av veterinär är tillåten. Svenska bönder jobbar förebyggande för djurskydd, smittskydd och god djurhälsa och vi har världens strängaste djurskyddslagstiftning. Djuren får behålla sitt naturliga beteende. Grisarna får sysselsätta sig med halm eller torv, de har knorren kvar eftersom svanskupering inte förekommer och större utrymmen bidrar till friska djur. Får är flockdjur som hålls i par eller i grupp i lösdrift och precis som mjölkkorna betar de ute under sommaren. Djur får inte transporteras längre än 8 timmar enligt lag och de bedövas alltid innan slakt.#Hållbarhet
Drygt 60% av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands, att välja svenska livsmedel ger lägre klimatpåverkan. Utsläppen från svenskt nötkött är 25% lägre än medelproduktionen i EU och utsläppen i EU är cirka 60% lägre än den globala medelproduktionen. Svensk mjölkproduktion ger 44% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet. För svenskt griskött är utsläpp av växthusgaser lägre jämfört med genomsnittet i EU, läckage av kväve, fosfor och ammoniak är 38% lägre än genomsnittet i EU. Läckage av kväve och fosfor per hektar svensk åkermark är cirka hälften av medeltalet i övriga länder. Genom omfattande regler och frivilliga initiativ arbetar de svenska bönderna för att minska övergödningen.#Tryggsäkermat
Sverige har gynnsamma odlingsförhållanden. Tack vare kalla vintrar har vi ett lågt tryck från skadegörare. Vi har strikta regler för växtskyddsmedel, och det är förbjudet med efterbehandling efter skörd. Istället arbetar man förebyggande, bland annat med nya bättre lagringsmetoder. Det gör att svenskodlad frukt, grönsaker och spannmål har låga halter av restsubstanser. För djur har Sverige ett lågt sjukdomstryck, exempelvis har vi nolltolerans mot salmonella. Du kan utan oro äta en råa äggula på pyttipannan eller låta barnen smaka på sockerkakssmeten utan risk att smittas av salmonella. Företag som använder ursprungsmärkningen Från Sverige är certifierade och kontroller görs av fristående certifieringsbolag för att säkra att kriterierna följs.Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Arrangörer